Predstavitev projekta “Glasba in protest v različnih delih sveta” / Presentation of project “Music and Protest in Various Parts of the World”

6. avgusta 2013

in Aktualno

Glasba in protest koncert simpozij

Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija, ustanova Imago Sloveniae/Podoba Slovenije, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU in Radio Slovenija so združili moči pri organizaciji simpozija in koncerta, katerih tema je Glasba in protest v različnih delih sveta. Dogodka bosta potekala 22. avgusta 2013, in sicer simpozij tekom dneva v Mestnem muzeju v Ljubljani, Gosposka 15, koncert pa zvečer na enem izmed odrov na prostem (Breg ob Ljubljanici), v primeru slabega vremena pa v Kavarni Union, Miklošičeva 1. Oba dogodka bosta del tridnevne mednarodne kulturne prireditve Noči v stari Ljubljani.

“Protest” razumemo v najširšem pomenu besede. Predstavljeni so glasbeni izrazi želje po družbenih spremembah v različnih prostorskih in časovnih kontekstih. Referati in glasbeni nastopi zajemajo tako pesmi v prid revolucionarnim spremembam kot tudi tiste, ki nasprotujejo oboroženim konfliktom, pesmi, ki se zavzemajo za družbeno, gospodarsko, rasno, etnično, versko, spolno in druge oblike enakopravnosti, pesmi ob uporih posameznih družbenih razredov in še kaj.

Simpozij bo zagotovil teoretično osnovo iz vizur različnih disciplin, vpogled v relevantne publikacije in študije primerov, postregel pa bo tudi z neposrednimi izkušnjami predavateljev. Koncert bo omogočil neposredno seznanjanje z glasbo in protesti v različnih delih obeh Amerik, Azije in Evrope. Gre za redni letni koncert Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija, na katerem se bodo poleg članov društva s protestnim repertoarjem predstavili tudi izbrani gosti.

Prof. dr. Svanibor Pettan 

GLASBA IN PROTEST V RAZLIČNIH DELIH SVETA: Mednarodni večdisciplinarni simpozij in letni koncert Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija.

Ljubljana, 22. 8. 2013.

Programski in organizacijski odbor: Janoš Kern, Teja Klobčar, Mojca Kovačič, Simona Moličnik, Svanibor Pettan (predsedujoči), Metoda Postolski Košir, Carlos Yoder.


The Cultural and Ethnomusicological Society Folk Slovenia, the foundation Imago Sloveniae / Podoba Slovenije, the Department of Musicology of the Faculty of Arts of the University of Ljubljana, the Ethnomusicological Institute SRC SASA, and Radio Slovenia are joining forces in organizing a symposium and a concert focused on Music and Protest in Various Parts of the World. The programs are taking place on 22 August 2013; the symposium during the daytime in the City Museum in Ljubljana, Gosposka 15, and the concert in the evening at one of the major open-air stages (Breg ob Ljubljanici), in case of bad weather in the Kavarna Union, Miklošičeva 1. Both programs are encompassed by the international cultural event Nights in Ljubljana Old Town.

“Protest” is understood in its widest sense. The focus is on musical expressions of human desire for social changes in various spatial and temporal contexts. Both the papers and musical performances pay attention to the repertories calling for revolutionary changes as well as to those that are against armed conflicts, to the songs calling for social, economic, racial, ethnic, religious, gender and other equalities, songs that accompany uprisings of certain social classes and more.

The symposium is expected to provide a theoretical framework based on various disciplinary angles, insights into relevant publications and case studies, and first-hand experiences of the presenters. The concert will provide valuable acquaintance with music and protest in various parts of the Americas, Asia and Europe. This is the regular annual concert of the Cultural and Ethno-musicological Society Folk Slovenia, which, in addition to the members of the Society features several invited guests with musical repertoires linked to various protests.

Prof. Dr. Svanibor Pettan

MUSIC AND PROTEST IN VARIOUS PARTS OF THE WORLD:  International Multidisciplinary Symposium and  Annual Concert of the Cultural and Ethnomusicological Society Folk Slovenia.

Program and Organizational Committees: Janoš Kern, Teja Klobčar, Mojca Kovačič, Simona Moličnik, Svanibor Pettan (predsedujoči / chair), Metoda Postolski Košir, Carlos Yoder.