Program mednarodnega večdisciplinarnega simpozija “Glasba in protest v različnih delih sveta” / Program of International Multidisciplinary Symposium “Music and Protest in Various Parts of the World”

6. avgusta 2013

in Aktualno

 • Lokacija / Location: Mestni Muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana.
 • Datum / Date: 22. 8. 2013.
 • Programski in organizacijski odbor / Program and Organizational Committees: Janoš Kern, Teja Klobčar, Mojca Kovačič, Simona Moličnik, Svanibor Pettan (predsedujoči / Chair), Metoda Postolski Košir, Carlos Yoder.

PROGRAM / PROGRAMME

8:30 Srečanje ob jutranji kavi / Morning coffee meeting

9:00–10:40 SEKCIJA 1 / SESSION 1: Referati / Papers (vodja / chair: Mojca Kovačič).

 1. Svanibor Pettan (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija / Slovenia): Glasba in protest: uvodna razmišljanja / Music and Protest: Some Introductory Thoughts.
 2. 2. Srđan Atanasovski (Muzikološki institut SANU, Beograd, Srbija / Serbia): Glasba in ulične demonstracije: mapiranje mesta, doživljanje domovine / Music and Street Rallies: Mapping the City, Experiencing the Homeland.
 3. Ana Hofman (Sekcija za interdisciplinarno raziskovanje ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenija / Slovenia): Množično glasbeno izvajanje in nove oblike politične participacije / Music Mass-performing and New Forms of Political Participation.
 4. Rajko Muršič (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija / Slovenia): Na eni in na drugi strani: o ljubljanskih in mariborskih protestih skozi glasbo in zvok / On One and on the Other Side: Protests in Ljubljana and Maribor through Music and Sound.

10:40–11:00 ODMOR / BREAK

11:00–12:40 SEKCIJA 2 / SESSION 2: Referati / Papers (vodja / chair: Ana Hofman)

 1. Teja Klobčar (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija / Slovenia): (Ne)prilagojen: pojavne oblike družbene kritičnosti in protesta v glasbi slovenskih kantavtorjev / (Un)adjusted: Forms of Social Criticism and Protest in Music of Slovenian Singers-Songwriters.
 2. Ana Stojanoska (Fakultet za dramski umetnosti, Skopje, Makedonija / Macedonia): “Rebel, Rebel” – gledališka glasba kot protest (primeri več makedonskih gledaliških predstav) / “Rebel Rebel” – Theatre Music as a Protest (Examples of several Macedonian theatrical performances).
 3. Ičo Vidmar (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija / Slovenia): “Kruha in vrtnic”:  sindikalni boji neodvisnih glasbenikov na newyorški “downtown sceni” / “Bread and Roses”: A Trade Union Struggles of Independent Musicians on the New York Downtown Scene.
 4. David Verbuč (University of California Davis, ZDA / USA): Prostor kot politika: trije modeli glasbenih prostorov ameriških DIY (“do-it-yourself” oz. “naredi-sam”) skupnosti / Place as a Policy: Three Models of Music Spaces of American DIY (“Do-It-Yourself”) Communities.

13:00-14:00 KOSILO

14:00–15:40 SEKCIJA 3 / SESSION 3: Referati / Papers (vodja / chair: Teja Klobčar)

 1. Franc Križnar (Inštitut glasbeno-informacijskih znanosti, Maribor, Slovenija / Slovenia):  Borova uglasbena dela: ob 100. obletnici rojstva Mateja Bora/Vladimirja Pavšiča, 1913–1993 / Bor’s Works put to Music: On the Centenary of Matej Bor / Vladimir Pavšič, 19131993.
 2. Tjaša Ribizel (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija / Slovenia): “Zbežite sence, vzidi čisti dan”: prva leta Partizanskega invalidskega pevskega zbora / “Run Away Shadows, Rise a New Clear Day”: The First Years of the Partisan Choir of the Disabled.
 3. Petra Hamer (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija / Slovenia): Patriotske pesmi v Sarajevu med agresijo 1992–1995 / Patriotic Songs in Sarajevo during the Agression 19921995.
 4. Can Karahan & Fatih Akbulut (Ondokuz Mayıs Universitesi, Samsun, Turčija / Turkey): Glasba in protest v Anatoliji: trije izbrani primeri / Music and Protest in Anadolia: Three Selected Examples.

15:40-16:00 PAVZA / Break

16:00–18:30 SEKCIJA 4 / SESSION 4: Zgodbe iz lastnih perspektiv / Stories from Individual Perspectives (vodja / chair: Svanibor Pettan).

 1. Ljuben Dimkaroski (SNG Opera in balet Ljubljana, Makedonija, Slovenija / Macedonia, Slovenia): Makedonske pesmi upora / Macedonian Resistance Songs.

 2. Bogdana Herman (Ljubljana, Slovenija / Slovenia): Pesem protesta Moč argumenta / A Song of Protest – The Power of Argument.

 3. 15. Julijan Strajnar (Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Ljubljana,  Slovenija / Slovenia): Glasba in protest: po sledeh dveh primerov / Music and Protest: on the Traces of Two Examples.

 4. Emil Zonta (Radio Koper / Radio Capodistria, Slovenija / Slovenia): “Ste p’ it neme ač”. Temna mastna cev / Ste p’ it neme ač. A Dark Greasy Tube.